Nr. 7, JŪLIJS, 2016

Iznācis žurnāla 2016. gada JŪLIJA numurs. Ieskats tematikā:

NUMURA INTERVIJA

Satversmes tiesa – konstitūcijas sargs. Saruna ar AIVARU ENDZIŅU, Dr.iur., Satversmes tiesas pirmo priekšsēdētāju, konstitucionālo tiesību ekspertu,  biznesa augstskolas Turība  Tiesību zinātņu katedras profesoru.

JURISTA PADOMS

Vai jaunākie grozījumi Darba likumā atrisina neskaidros jautājumus par darbinieku nosūtīšanu? IRINA KOSTINA, zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu birojs Kļaviņš Ellex

Trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Latvijā, pamatojoties uz darba līgumu. ALEKSANDRA BAZAROVA, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal zvērināta advokāta palīdze

Būtiskas izmaiņas Publisko iepirkumu likumā. MĀRIS BRIZGO, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja Kļaviņš Ellex Publiskā iepirkuma prakses grupas vadītājs

Direktīvas 2014/24/ES pārņemšana Latvijā un Lietuvā. ARTŪRS GURSKIS, jurists, juridiskā biroja GROMOVS & GURSKIS īpašnieks

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļu pārdošana. KRISTĪNE GAILĪTE, zvērinātu advokātu biroja COBALT jurista palīdze

Stiprina konkurences tiesību aizsardzību Latvijā. ANDIS KĀRKLIŅŠ, zvērinātu advokātu biroja BDO Legal jurists

Tiesu spriedumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā. BAIBA RUDEVSKA, Dr.iur., zvērinātu advokātu biroja BDO Legal vecākā juriste, ārštata konsultante

TIESU PRAKSE

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2015. gadā. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos